Protokoll Årsmöte – 21 mars 2024

Årsmötesprotokoll Föreningen Kungsbacka Innerstad

Torsdagen den 21 mars 2024 på Våra Kvarter

1. Mötet öppnades.
2. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Niklas Eriksson valdes till mötesordförande.
5. Berit Jarche valdes till mötessekreterare.
6. Berit jarche redogorde kort föreningens verksamhetsberättelse 2023.
Monika Hamrin redogjorde kort föreningens ekonomi 2023.
7. Revisionsberättelsen presenterades.
8. Årsmötet beviljades ansvarsfrihet.
9. Val av styrelsemedlemmar, revisor samt valberedning. Monika Hamrin och
Niklas Eriksson valdes till styrelseledamöter på ett år. Pia Johnelius och
Tobias Dannstedt valdes till styrelseledamöter på två år. Catrine Levin
Valdes till revisor och Gloria de la Parra, Joel Gregory samt Anders
Westergård till valberedning.
10. Niklas Erikson preseenterade verksamhetsplan samt budget för 2024.
11. Årsavgiften faststäldes till 3 295 kr.
12. Rekrytering av nya medlemmar diskuteras vidare i styrelsen.
13. Mötet avslutades.

Sekreterare
Berit Jarche

Justerare
Joel Georgy

Loading...