Stadgar och mötesprotokoll

Stadgar

§ 1

Föreningens namn är Föreningen Kungsbacka innerstad

§ 2

Föreningen arbetar med att utveckla, förvalta och marknadsföra Kungsbacka samt stärka vi-känslan bland aktörerna. Målet är att stärka samverkan och kompetens. Föreningen är en
icke vinstdrivande medlemsorganisation för alla intresse i Kungsbacka.

§ 3

Till medlem kan antagas näringsidkare, kulturinstitutioner, restauranger, hotell, café, servicebolag, fastighetsägare, rörelseidkare och intresseorganisationer som vill verka för utveckling av Kungsbacka. Styrelsen äger besluta om medlemskap skall beviljas eller avslås. Uppsägning av medlemskapet skall ske skriftligen till styrelsen minst 3 månader före kalenderårets utgång.

§ 4

Styrelsen har sitt säte i Kungsbacka Kommun.

§ 5

Medlem skall erlägga årsavgift/medlemsavgift som fastställes på årsmöte till Föreningen Kungsbacka innerstad . Avgiften faktureras 1 gång/år och betalas till föreningen bankkonto/bankgiro. Årsavgiften betalas mot faktura senast 30 dagar efter beslut om inträdet. Årsavgiften återbetalas inte i samband med utträde i föreningen.

§ 6

Föreningens angelägenheter handhaves av en på årsmötet vald styrelse bestående av 5 – 9 ordinarie ledamöter och högst 3 suppleanter. Ledamöterna väljes på 2 år. Styrelsens ordförande väljes av årsmötet, övriga funktionärer utser styrelsen inom sig. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande och om beslutet ense.

§ 7

Föreningens räkenskaper skall föras med reda och omsorg och bokslut skall förrättas efter utgången av varje kalenderår sist före utgången av mars månad.

§ 8

Föreningens räkenskaper skola årligen granskas av dess revisor, vartill å allmänt möte utses en ordinarie. Revisionsberättelsen, vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämt tillstyrkes eller avstyrkes, skall föreligga färdig sist den 1 april varje år. Räkenskapsåret skall omfatta 1 januari- 31 december.

§ 9

Styrelsen beslutar följande om tecknande av föreningens firma och behörighet att teckna bank-och postgirokonto och SWISH.

§ 10

Föreningens årsmöte hålles före april månads utgång och följer följande dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötet kallats i behörig ordning.
3. Val av ordförande att leda årsmötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet.
5 Godkännande av röstlängd
6. Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beviljande av ansvarsfrihet
9. Val av ordförande på två år Val av ordinarie ledamöter på två år, Val av suppleanter på
två år revisorer på ett två Val av valberedning på två år .
10 Fastställande av årsavgifter och övriga avgifter.
11. Verksamhetsbeskrivning och budget för kommande år
12. Övriga frågor inlämnade till styrelsen.
13. Årsmötets avslutande. 

§ 11

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall kallelse till årsmöte eller extra möte ske skriftligen eller via epost minst 14 dagar före mötets avhållande. Styrelsen äger dock rätt att i trängande fall kalla föreningen till sammanträde på kortare tid. Medlem som önskar få ett ärende behandlat på årsmötet skall skriftligen insända den till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 12

Såväl inom styrelsen som å föreningens allmänna sammanträden gäller röstning med enkel pluralitet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. All röstning skall ske öppet, såvida ingen av de närvarande påyrkar sluten omröstning, vilket icke får förvägras.

§ 13

Ändring av dessa stadgar skall bli gällande fattas med två tredjedels majoritet vid särskild omröstning på omröstning på ordinarie eller extra föreningsstämma.

§ 14

Skulle föreningen upplösas, skall dess behållning användas till Kungsbacka förskönande eller något välgörande ändamål.

Dessa stadgar uppdaterades 2022-02-10

Loading...